O Firmie

Firma "AS In??ynieria Instalacyjna Adam Stefaniak" powsta??a w 2014 roku jako jednoosobowa dzia??alno??? gospodarcza w celu kompleksowej obs??ugi Inwestorów, Generalnych Wykonawców i Firm Podwykonawczych w zakresie nadzorów inwestorskich, kierowania budowami/robotami budowlanymi, projektowania, wykonywania ??wiadectw energetycznych, pomiarów skuteczno??ci wentylacji itp.

Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze?? w specjalno??ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze?? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych o numerze ewidencyjnym SLK/5254/PWOS/12. Nale??? do ??l?skiej Okr?gowej Izby In??ynierów Budownictwa w Katowicach i posiadam aktualne, wymagane prawem ubezpieczenie OC oraz dodatkowe ubezpieczenie dla osób wykonuj?cych ??wiadectwa charakterystyki energetycznej.

Posiadam ponadto uprawnienia energetyczne grupy G2 oraz gazowe grupy G3 na stanowisku dozoru i eksploatacji.

Specjalizuj? si? szczególnie w wentylacji i klimatyzacji lecz zajmuj? si? równie?? wszystkimi instalacjami ogólnie zwanymi sanitarnymi i mechanicznymi.

Wspó??pracuj? z wieloma firmami projektowymi i wykonawczymi w zakresie instalacyjnym oraz specjalistami w bran??y kominiarskiej i serwisowania urz?dze?? i instalacji, tworz?c zgrane zespo??y do??wiadczonych profesjonalistów potrafi?cych zmierzy? si? nawet z najbardziej nietypowym zadaniem.