Åšwiadectwa energetyczne

Wykonujemy Åšwiadectwa Energetyczne, popularnie zwanymi również Certyfikatami Energetycznymi budynków zarówno mieszkalnych jak i użytecznoÅ›ci publicznej. Dokumenty te sÄ… wymagane przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie nowowybudowanego lub remontowanego budynku użytecznoÅ›ci publicznej a w przypadku domów mieszkalnych i mieszkaÅ„ wymaga siÄ™ ich przy sprzedaży lub najmie.

Wszystkie Åšwiadectwa Energetyczne wykonywane sÄ… w sposób rzetelny, staranny i precyzyjny. Każda przegroda budowlana i bryÅ‚a budynku jest dokÅ‚adnie opisywana, wymiarowana i wrysowywana (korzystamy z oprogramowania pozwalajÄ…cego również na graficznÄ… prezentacjÄ™ budynku) i odpowiada stanu rzeczywistemu. Wyposażenie budynku w instalacje i źródÅ‚a ciepÅ‚a i ich odpowiedni rozdziaÅ‚ energetyczny wprowadzane jest starannie przez inżyniera branżowego z uprawnieniami budowlanymi, czym gwarantujemy poprawność obliczeÅ„. Wszystkie wyniki obliczeÅ„ sÄ… dokÅ‚adnie sprawdzane i analizowane  w poszukiwaniu ewentualnych bÅ‚Ä™dów. Nie korzystamy z żadnych uproszczeÅ„, wspóÅ‚czynników proporcjonalnoÅ›ci itp. i nie wykonujemy Å›wiadectw hurtowo, generujÄ…c wynik koÅ„cowy jedynie na podstawie powierzchni i kubatury, co niestety czÄ™sto ma miejsce przy sprzedaży za najniższÄ… cenÄ™ na popularnych aukcjach internetowych.

PracochÅ‚onność wÅ‚ożona w każdy Certyfikat jest znaczna, ale w efekcie otrzymujÄ… PaÅ„stwo prawidÅ‚owo wykonany dokument, na podstawie którego nie tylko dokonacie czynnoÅ›ci formalno-prawnych zwiÄ…zanych z oddaniem budynku do użytkowania lub jego sprzedaży, ale przede wszystkim spojrzycie na swój dom lub mieszkanie jak na obiekt, który zużywa energiÄ™ i na jego podstawie bÄ™dziecie mogli okreÅ›lić realne koszty, jakie bÄ™dÄ… ponoszone przy jego użytkowaniu. Åšwiadectwo pokazuje PaÅ„stwu realnÄ… klasÄ™ energetycznÄ… swojego budynku.


Świadectwa energetyczne wykonujemy na następującej podstawie prawnej:

- Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeÅ„ o numerze SLK/4254/PWOS/12 i przynależność do ÅšlÄ…skiej OkrÄ™gowej Izby Inżynierów Budownictwa (wykupione ubezpieczenie OC oraz dodatkowe dla osób sporzÄ…dzajÄ…cych Å›wiadectwa energetyczne);

- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - centralny rejestr osób uprawnionych do sporzÄ…dzania Å›wiadectw charakterystyki energetycznej - numer 10705