??wiadectwa energetyczne

Wykonujemy ??wiadectwa Energetyczne, popularnie zwanymi równie?? Certyfikatami Energetycznymi budynków zarówno mieszkalnych jak i u??yteczno??ci publicznej. Dokumenty te s? wymagane przy uzyskiwaniu pozwolenia na u??ytkowanie nowowybudowanego lub remontowanego budynku u??yteczno??ci publicznej a w przypadku domów mieszkalnych i mieszka?? wymaga si? ich przy sprzeda??y lub najmie.

Wszystkie ??wiadectwa Energetyczne wykonywane s? w sposób rzetelny, staranny i precyzyjny. Ka??da przegroda budowlana i bry??a budynku jest dok??adnie opisywana, wymiarowana i wrysowywana (korzystamy z oprogramowania pozwalaj?cego równie?? na graficzn? prezentacj? budynku) i odpowiada stanu rzeczywistemu. Wyposa??enie budynku w instalacje i ??ród??a ciep??a i ich odpowiedni rozdzia?? energetyczny wprowadzane jest starannie przez in??yniera bran??owego z uprawnieniami budowlanymi, czym gwarantujemy poprawno??? oblicze??. Wszystkie wyniki oblicze?? s? dok??adnie sprawdzane i analizowane  w poszukiwaniu ewentualnych b???dów. Nie korzystamy z ??adnych uproszcze??, wspó??czynników proporcjonalno??ci itp. i nie wykonujemy ??wiadectw hurtowo, generuj?c wynik ko??cowy jedynie na podstawie powierzchni i kubatury, co niestety cz?sto ma miejsce przy sprzeda??y za najni??sz? cen? na popularnych aukcjach internetowych.

Pracoch??onno??? w??o??ona w ka??dy Certyfikat jest znaczna, ale w efekcie otrzymuj? Pa??stwo prawid??owo wykonany dokument, na podstawie którego nie tylko dokonacie czynno??ci formalno-prawnych zwi?zanych z oddaniem budynku do u??ytkowania lub jego sprzeda???, ale przede wszystkim spojrzycie na swój dom lub mieszkanie jak na obiekt, który zu??ywa energi? i na jego podstawie b?dziecie mogli okre??li? realne koszty, jakie b?d? ponoszone przy jego u??ytkowaniu. ??wiadectwo poka??e Pa??stwu realn? klas? energetyczn? swojego budynku.


??wiadectwa energetyczne wykonujemy na nast?puj?cej podstawie prawnej:

- Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze?? o numerze SLK/4254/PWOS/12 i przynale??no??? do ??l?skiej Okr?gowej Izby In??ynierów Budownictwa (wykupione ubezpieczenie OC oraz dodatkowe dla osób sporz?dzaj?cych ??wiadectwa energetyczne);

- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - centralny rejestr osób uprawnionych do sporz?dzania ??wiadectw charakterystyki energetycznej - numer 10705