kierowanie robotami budowlanymi

kierowanie robotami budowlanymi

projektowanie instalacji sanitarnych

??wiadectwa charakterystyki energetycznej

doradztwo techniczne

pomiary skuteczno??ci wentylacji

Kr??tko o nas

Firma "AS In??ynieria Instalacyjna Adam Stefaniak" to jednoosobowa dzia??alno??? wspó??pracuj?ca z wieloma firmami projektowymi, wykonawczymi                         i specjalistami z bran??y instalacyjnej w celu kompleksowej obs??ugi inwestycji budowlanych.

Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze?? w specjalno??ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze?? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych i w tym zakresie oferuj? swoje us??ugi, wymienione powy??ej na stronie.


Nr uprawnie?? budowlanych - SLK/4254/PWOS/12 - przynale??no??? do ??l?skiej Okr?gowej Izby In??ynierów Budownictwa

Wykaz osób uprawnionych do sporz?dzania ??wiadectw charakterystyki energetycznej - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - numer rejestru 10705

Wykaz osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - numer rejestru 68

 

 

Firma "AS Inżynieria Instalacyjna Adam Stefaniak" to jednoosobowa działalność współpracująca z wieloma firmami projektowymi, wykonawczymi i specjalistami z branży instalacyjnej w celu kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych.

Posiadam duże doświadczenie poparte uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Charakterystyka energetyczna budynku, to jeden z podstawowych, jednakże zaawansowanych i wymaganych planów podczas tworzenia projektów budowlanych. W mojej ofercie znajdą Państwo szereg profesjonalnych usług świadczonych w tym zakresie. Zapraszam do szczegółowego zapoznania się z moją ofertą. Sporządzając świadectwa energetyczne i przygotowując odpowiednią dokumentację niezbędną pod certyfikaty energetyczne, cechujemy się wyjątkową dbałością o każdy szczegół. Kierujemy się prostą zasadą – by świadczyć profesjonalne usługi na najwyższym poziomie, a w efekcie uzyskiwać zadowolenie klienta.